ČCHI-KUNG
UMĚNÍ PRÁCE S ČCHI=ŽIVOTNÍ ENERGIÍ. ZDRAVOTNÍ A SEBEPOZNÁVACÍ CVIČENÍ. REÁLNÁ PRÁCE S ENERGIÍ,ÚČINĚJŠÍ NEŽ-LI AKUPUNKTURA

ČCHI-KUNG je staré čínské umění ozdravění a autoregulace, způsob myšlení, metoda energeticko-informační výměny s okolním světem a vesmírem.

Čchi-kung, který předávám zahrnuje prvky různých škol, ale není ovlivňován žádným náboženstvím, politikou ani ideologií. Neobrací se na žádného vrcholného představitele.

Zahrnuje základní a vyšší úrovně Čchi-kungu, a je komplexním systémem sebe-poznání i poznání postavení člověka ve světě, vesmíru...

ČCHI-KUNG je vědomá práce s životadárnou energií, ze které je složen celý vesmír, a tedy i člověk. Znalosti o vlastnostech čchi a práce s ní byli po tisíce let západnímu světu neznámé. 

Západní medicína se vydala cestou anatomie a práce s jednotlivými tkáněmi. Člověka vidí jako izolovanou jednotku, složenou z masa a kostí. Východní medicína se vydala cestou poznání podstaty života a samotné Existence. Pracuje s člověkem jako s částí celku, jako součástí holografické reality tohoto vesmíru. Při prevenci i léčení se zaměřuje na energetický systém člověka a jeho propojení s celkem. Úspěšnost západní medicíny je podložena pouze krátkodobými statistikami, na základě potlačení symptomů. Ovšem z dlouhodobého hlediska vede její způsob léčby k intoxikaci pacienta medikamenty a destrukci jeho imunitního systému. Z dlouhodobého hlediska je tedy její účinnost uváděna kolem 5%. Oproti tomu se úspěšnost východního přístupu pohybuje v desítkách procent, v případě lékařského čchi-kungu. V případě vyšších sebepoznávacích úrovních čchi-kungu, kdy si člověk zvolí čchi-kung jako "cestu" (např. v rámci filosofie taoismu) jsou výsledky téměř stoprocentní. 100%! Dovedete si vůbec představit takto účinnou metodu? Já ano, pracují s ní denně. Mým klientům se ruší operace, začínají opět žít plnohodnotným životem a také - vnímají sebe i okolní svět "jinak" ...

Konec bolestí hlavy či zad, konec s depresemi a nespavostí :)

Západní medicína se tomuto "umění práce s čchi" brání, neboť představuje ohrožení její autority i zisků. Stejně jako cenzuruje a ignoruje Germánskou Novou medicínu MUDr.Hamera. Stejně jako vědomě lže ohledně očkování. Rozhodnutí o převzetí odpovědnosti za své zdraví a život tedy musí vzejít od každého jednotlivce, a tlakem zdola, ignorováním současného přístupu zdravotního systému, vyvolat potřebné změny. Shora se změny nedočkáme... 

Jakmile pod vedením lektora jednou vyvoláte pocit přítomnosti čchi a budete ji moci dále vědomě řídit, nechat proudit, cirkulovat, koncetrovat, vysílat atd., spustí se spontánní proces vašeho uzdravení fyzického i psychického. A jakmile jednou poznáte "stav čchi-kungu" , stav rozšíření vědomí, jste na cestě nejen sebe-poznání, ale i poznání tajemství celého vesmíru...

Rozeznáváme několik typů tělesné Čchi v rozpětí od jemné a řiďounké po hustou a hrubou.

Vše je pouze jedna Čchi, která na sebe bere různé podoby. Liší se v místě výskytu a ve funkci.

Mezi hlavní úkoly Čchi patří funkce:

1. Transportní - hybná síla pro všechny životní pochody v těle

2. Zadržovací - drží tok krve, esence, tekutin ve vymezených drahách

3. Transformační - různé procesy přeměny

4. Ochranná - obranná Čchi na povrchu těla

5. Zateplující - hlavně jang Sleziny a Ledvin

6. Vyživovací - výživné látky do celého organismu

Čchi můžeme rozdělit na prenatální (předporodní, vrozenou), která pochází přímo z esence, tedy životního potenciálu, zděděného po rodičích a dále Čchi postnatální, kterou je možno doplňovat a získávat především z potravy, dýchání, přírodních a kosmických zdrojů (jezera, hory, drahokamy, Slunce, Luna, zvláště pak její úplněk, hvězdy, planety) a cvičením Čchi-kung.

Proudění čchi

Cvičení Čchi-kung umožňují lepší proudění vnitřní energie Čchi v tzv. meridiánech, subtilních energetických kanálech, kterými je protkáno celé tělo. Dostatek kvalitní Čchi a její správné proudění meridiány je předpokladem toho, že se cítíme skvěle, jsme vitální, zdraví, cítíme se svěží, jsme fyzicky i psychicky silní, optimističtí a šťastní.

Naopak disharmonie Čchi a jejího proudění v drahách se projeví jako stav slabosti, únavy, deprese, nedostatek sil vypořádat se s problémy, pesimismus, onemocnění.

Trvalý nedostatek Čchi a blokády v meridiánech, které ztěžují průtok Čchi, mohou vést v důsledku k těžkým onemocněním, někdy až k úplnému kolapsu duševnímu a fyzickému a pokud nedojde k nastolení harmonie, může nastat i předčasná smrt.

Rozdělení jednotlivých škol 

Je mnoho druhů a škol Čchi-kungu. Některé jednodušší lze technicky zvládnout a pochopit za hodinu, den, jiné, propracovanější systémy  lze ovládnout za několik měsíců i let.

Počátky Čchi-kungu byly v Číně zaznamenány již před asi 7000 tisíci lety, v období starověku. Mudrci označují Čchi-gong za metodu sběru, úschovy a kultivace Čchi, která člověku umožňuje porozumět sobě samému a dosáhnout klidu, vnitřního míru a spokojenosti v denním životě.

Čchi-kung obsahuje cvičení sestav pohybů, postojů, cvičení mysli a dechu.

Podle zaměření a cílů lze rozlišit pět základních škol či tříd:

· Buddhistický Čchi-kung - zaměřený na dosažení osvícení, spásy sebe sama i všech živých bytostí. Důraz na dosažení správného stavu vědomí během cvičení a meditace. Můžeme sem zařadit Bódhidharmovo I-ťin-ťing nebo moderní styl "Orel v hnízdě".

· Taoistický Čchi-kung - cílem je posílení těla a duše, prodloužení života a získání tzv. "Nesmrtelnosti". Snaží se o získání mimořádných schopností a pochopení přírodních zákonitostí. Adept se navrací do prapůvodního stavu vědomí, sjednocuje se s TAO...

· Konfuciánský Čchi-kung - cílem je zdokonalení charakteru a morálky, příkladné chování a celková kultivace osobnosti, bytostná čistota, plné rozvinutí potenciálu lidství...

· Zdravotně preventivní a léčebný Čchi-kung - cílem je upevnění a posílení zdraví, posílení energie vnitřních orgánů a léčba chorob. Vychází z teorií tradiční čínské medicíny. Do tohoto Čchi-kungu můžeme zařadit tradiční Wu-čchin-si (Cviky pěti zvířat), Pa-tuan-ťin (Osm kusů brokátu), z moderních např. opět systém "Orel v hnízdě" či "Perly čchi-kungu"...

· Bojový Čchi-kung - je zaměřen na získání fyzických a psychických sil, rozvoj tělesné a duševní odolnosti. Využívá energie Čchi v obraně a útoku, vede k rozvinutí vynikajících bojových schopností. Patří sem vnitřní školy čínských bojových umění - především Tai Ji Quan (Pěst extrémního předělu), Sing-I Quan (Pěst formy a vůle) a Pa-Kua Quan (Pěst osmi trigramů).

Všechna cvičení Cchi-kung mohou být v zásadě rozdělena do dvou obecných kategorií, podle toho, zda je vytvářena Čchi primárně na povrchu těla (Waj-tan) nebo v jeho jádru, těžišti (Nej-tan):

  • Waj-tan (vnější elixír) - touto praxí se zvyšuje cirkulace čchi, stimulací jedné oblasti těla - např. končetin - natolik, aby se zde vytvořil velký potenciál energie a přetekl systémem kanálu čchi (meridiánů) do míst s nižším potenciálem a do vnitřních orgánů. Waj-tan se dá naučit poměrně rychle, ale účinky nejsou tak silné jako u Nej-tan.
  • Nej-tan (vnitřní elixír) - znamená výrobu a hromadění Čchi vnitřně (v tan-tchienech). Zatímco při Waj-tanu se Čchi hromadí v končetinách a pak se pohybuje do těla, Nej-tan hromadí Čchi v těle (v tan-tchienech) a vede ji meridiány ven do končetin. Výcvik v Nej-tan zabere více času, než nám začne fungovat vytváření energie v tan-tchien. Zato účinky Nej-tanu jsou oproti Waj-tanu mocné...
  • Čchi-kung, jenž předávám obsahuje kombinaci vnitřní i vnější formy

Proč praktikovat Čchi-kung

Co dává praktikování Čchi-kung je hezky vyjádřeno v předmluvě k "Pravému rukopisu I-ťin-ťing" (jedna z forem Čchi-kungu), Čchang Jüe-feng, dynastie Čching, Šun-č´ 1644 n.l. :

"...zeptal jsem se, k čemu se používá vnitřní síla. Řekl na to:

K zahnání nemoci - to je první použití.

Nikdy neonemocnět - druhé.

Celý život být silný muž - třetí.

Nebát se hladu a zimy - čtvrté.

Více mužských vlastností, být chytrý a krásný - páté.

Sto vítězství v ložnicových soubojích - šesté.

Zvednout perlu z bahnité vody - sedmé.

Bránit se útoku bez pocitu strachu - osmé.

Po tréninku úspěch nepomine - deváté.

To jsou však stále ty vedlejší.

Konečným cílem, k jehož dosažení se těchto devět prostředků používá, je

dosažení TAO a BUDDHOVSTVÍ..."

Každý člověk je jiný, každý pociťuje dění v sobě i okolo sebe trochu jinak než ostatní a proto i pocit Čchi se u každého může projevovat jinak. Někdo cítí určité fenomény téměř okamžitě, někdo později (a úplně někde jinde) a někdo necítí vůbec nic (avšak to neznamená, že se nic v těle neděje - pocity, které zachycujeme vnějšími smysly jsou jen špičkou ledovce).

Na začátku praxe většinou nic necítíte, protože se energie v těle musí nejprve probudit. Po určité značně individuální době začínají první projevy. Většinou je to pocit tepla nebo chladu buď v celém těle nebo lokálně. Dále pak určité stahování v některé části těla, naklánění těla do různých směrů - disbalance, mravenčení atd. Velmi často se po několika dnech až týdnech pravidelného cvičení začínají chvět končetiny, nejdříve velmi jemně, později se chvění zesiluje a přechází do celého těla. To všechno je naprosto v pořádku a souvisí to s aktivací Čchi ve vašem těle a s pročišťováním meridiánů, jimiž si probuzená Čchi razí cestu.

Na pokročilejší úrovni cvičení mohou být v těle pociťovány určité vibrace, rotace nebo vlnění, což už vypovídá o vyšším stavu energie a o její určité kultivaci. Někdy můžete cítit teplo z břicha, jež se rozlévá do celého těla, můžete také cítit pohyb energie v těle, hlavně v oblasti břicha a hrudníku, případně v hlavě nebo obličeji. Můžete cítit pohyb Čchi jako určité rozpínání a stahování celého těla nebo jeho částí.

V další fázi můžete pociťovat určité jemné vibrace nebo vlnění v oblasti páteře, plazení hada páteří, tah hedvábného vlákna v meridiánech atd. Můžete cítit jak se do vašeho těla energie vlévá a jak jej vyplňuje. Někteří cvičenci mohou občas slyšet jisté zvláštní zvuky nebo vidět různé barvy, případně světelné záblesky, či prožívat jiné rozmanité fenomény.

Jaký je rozdíl mezi Čchi-kung a Taj či?

Tuto otázku často pokládají studenti, kteří začínají cvičit jedno nebo druhé umění. Jak již bylo uvedeno, Qi-gong je práce s energií v obecném slova smyslu. K tomu, abyste mohli cvičit bojové umění Tai Ji Quan, musíte zároveň zvládat umění Qi-gong, jinak by Vaše Tai Ji bylo jen prázdným aerobním cvičením bez vnitřní energie.

Dá se tedy říci, že Tai Ji Quan je jakási nadstavba Qi-gong. Každý student Tai Ji je zároveň studentem Qi-gongu, nikdy ne naopak. Proto Čchi-kung není hierarchicky výš, než Tai Ji, jak se někteří cvičenci Qi-gongu mohou mylně a bohužel někdy i pyšně domnívat.

Tai Ji je nejpraktikovanější druh bojového Čchi-kungu... a dost možná nejpraktikovanější druh Čchi-kungu vůbec, uvážíme-li, že jen v samotné Číně se cvičení Tai Ji Quan věnuje každý den podle střízlivých odhadů odborníků asi 30 milionů lidí.

Podrobný rozbor obou stylů najdeme rozšířené verzi MENU na těchto stránkách...